Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

...Păşiţi încet... se citeşte...

Eugen Ionesco – Portretul lui Caragiale 1852—191

 Născut în 1852, în împrejurimile Bucureştilor, I. L. Caragiale a scris excelente povestiri şi citeva piese de teatru care au „revoluţionat" teatrul românesc, uşor de revoluţionat, deoarece, ca să zicem aşa, nu exista. De fapt, el l-a creat. Prin valoarea comediilor de moravuri şi de caractere, scrise, din păcate, într-o limbă fără circulaţie mondială, I. L. Caragiale este, probabil, cel mai mare dintre autorii dramatici necunoscuţi. Scîrbit de societatea timpului său, după ce şi-a agravat dezgustul denigrînd-o, în întreaga sa operă, cu violenţă şi luciditate, talent şi umor, I. L. Caragiale profită de o moştenire tîrzie pentru a se expatria la sfîrşitul vieţii sale la Berlin, unde muri în 1912, la şaizeci de ani şi cinci luni. Refuzase, în ianuarie al aceluiaşi an, să se întoarcă la Bucureşti pentru cele cîteva zile
necesare sărbătoririi oficiale a celor şaizeci de ani ai săi şi a carierei sale, căci, întrucît îşi înjurase compatrioţii, aceştia sfîrşiseră prin a-l admira. I. L. Caragiale i-a dojenit, în opera sa, pe comercianţi, administraţia, pe politicieni: învinuirile lui erau îndreptăţite, fireşte.

Întrucît I. L. Caragiale frecventase, în tinereţea sa, un club politic şi literar conservator sub egida căruia îşi publică primele sale două comedii (O noapte furtunoasă şi Conu' Leonida faţă cu reacţiunea), reprezentate
respectiv în 1879 şi 1880, unii au vrut să vadă în acest autor un duşman al liberalismului, al democraţiei. Nu era adevărat decît în parte. Mai tîrziu, Caragiale fu prietenul intim al creatorului mişcării socialiste româneşti şi participă la manifestaţii socialiste. În comedia sa cea mai importantă (O scrisoare pierdută, jucată în 1883), I. L. Caragiale atacă, cu aceeaşi obiectivitate în vehemenţă, pe conservatori ca şi pe liberali. S-a profitat de acest fapt pentru a descoperi în opera sa simpatii socialiste, tendinţe revoluţionare. Lucrul acesta e poate exact, pentru bunul motiv că, neexistînd guvernare socialistă, nu avea de ce să-i poarte pică. în realitate, pornind de la oamenii vremii lui, Caragiale este un critic al omului oricărei societăţi. Ceea ce îl particularizează este virulenţa excepţională a criticii sale. Într-adevăr, omenirea, aşa cum ne este înfăţişată de acest autor, pare a nu merita să existe. Personajele sale sînt nişte exemplare umane în aşa măsură degradate, încît nu ne lasă nici o speranţă. Într-o lume în care totul nu e declt batjocură, josnicie, numai comicul pur, cel mai nemilos, se poate manifesta. Principala originalitate a lui Caragiale este că toate personajele sale sînt nişte imbecili. închipuiţi-i pe omuleţii lui Henry Monnier împinşi mai în adînc, scufun-dîndu-se cu totul în iraţionalitatea cretinismului. Aceşti antropoizi sociali sînt lacomi şi vanitoşi: lipsiţi de inteligenţă, ei sînt, dimpotrivă, uimitor de şireţi; ei vor să „parvină"; sînt moştenitorii, beneficiarii revoluţionarilor, ai eroilor, ai iluminaţilor, ai filozofilor care au răsturnat lumea cu gîndirea lor, sînt rezultatul acestei răsturnări. Trebuie desigur să profite cineva de ea. Ceea ce e deprimant este că înseşi ideile, văzute prin acest haos intelectual, se degradează, îşi pierd orice semnificaţie, în aşa măsură încît, în cele din urmă, oameni' şi ideologii, totul e compromis. Caragiale nu ia lucrurile uşor şi se află foarte departe de un Feydeau, al cărui geniu constructor îl are de altfel, sau de un Labiche, cu care are totuşi, poate, afinităţi de tehnică formală. Spirit naturalist, el şi-a ales personajele din lumea de fiecare zi, dar ni le-a dezvăluit în esenţa lor profundă. El a făcut din ele nişte tipuri, nişte modele: lumea a fost obligată să le admită existenţa. Toată lumea putea să vadă, în miniştrii ţării, pe prefectul care-şi încalcă datoria din "O  scrisoare pierdută”; în deputaţii bîlbîiţi, pe avocatul conservator din aceeaşi piesă; în ziariştii cu mintea confuză, pe poetul din ”Noaptea furtunoasă”; în micii rentieri, pe conu' Leonida.

Văzute mai de aproape, şi mai întîi în înfăţişarea lor locală, lucrurile devin şi mai grave. La ieşirea dintr-un ev mediu balcanic ce se prelungise în provinciile româneşti pînă la mijlocul secolului trecut, ţara intra, dintr-o dată, în plină Europă liberală. Reforme rapide dădură acestei naţiuni o nouă structură socială; o clasă burgheză se constituia, în întregime; micul burghez, negustor îmbrăcat în uniforma gărzii civice, apărea, identic cu confratele lui francez, cu micul-burghez universal, însă şi mai prost. Cît despre burghezia superioară, ea nu părea deloc deosebită de cea mică. Ignoranţa ei era mai complexă. Neînţelegînd nimic din evoluţia istoriei, cîteva dintre aceste personaje, cele mai puţin fericite, aveau totuşi ambiţia de a înţelege ceva din ea, fără să reuşească : şi acest efort mental, recăzînd, istovit, în gol, ni-l înfăţişează Caragiale, în greoaia lui strălucire. Eroii lui Caragiale sînt nebuni după politică. Sînt nişte cretini politicieni. În aşa măsură, încît şi-au deformat limbajul cel mai cotidian. Ziarele sînt hrana întregii populaţii: scrise de nişte
idioţi, ele sînt citite de alţi idioţi. Deformarea limbajului, obsesia politică sînt atît de mari încît toate actele vieţii se scaldă într-o bizară elocvenţă, alcătuită din expresii tot atît de sonore pe cît de minunat de improprii, în care cele mai rele nonsensuri se acumulează cu o bogăţie inepuizabilă şi servesc la justificarea, nobilă, a unor acţiuni incalificabile: prietenii sînt trădaţi „în interesul partidului”; înşelată de amantul ei, o femeie îi aruncă în faţă cu vitriol pentru că „are o fire republicană"; se „iscăleşte cu curaj" un denunţ anonim, trimis ministrului conservator; eşti falsificator pentru binele patriei; vrei să fii deputat din dragoste pentru „ţărişoara mea"; faci parte din toate regimurile pentru că eşti „imparţial" ; nu dai posturi decît „fiilor Naţiunii"; descoperi că un individ deocheat e vrednic de interes „pentru că e de-ai noştri"; numai un copil al Naţiunii „are dreptul să fie decorat, căci decoraţiile sînt făcute din sudoarea poporului"; trebuie trimişi la ocnă „toţi cei ce mănîncă poporul"; o mică rebeliune locală „este un mare exemplu pentru  Europa întreagă care e cu ochii aţintiţi asupra noastră"; prefectul care nu vrea să-şi dea sprijinul unui candidat de deputat „suge sîngele poporului"; „Papa — iezuit, aminteri nu-i prost" ; Leonida vrea o eîrmuire care ar da pentru „fieştecare cetăţean... cîte o leafă bună pe lună" şi sub care „nimeni să nu mai aibă drept să-şi plătească datoriile". Există şi marile principii: „Iubesc trădarea, dar urăsc pe trădători"; „un popor care nu merge înainte, stă pe loc" ; „oricare popor, oricare'ţară îşi are faliţii săi... Numai noi să n-avem faliţii noştri !". Distanţa dintre un limbaj pe cît de obscur pe atît de elevat şi şiretenia meschină a personajelor, dintre politeţea lor ceremonioasă şi necinstea lor funciară, adulterele groteşti ce se amestecă cu toate acestea, fac ca în cele din urmă acest teatru, mergînd dincolo de naturalism, să devină absurd-fantastic. Niciodată stăpînite de un sentiment de culpabilitate, nici de ideea vreunui sacrificiu, nici de vreo altă idee („de vreme ce avem un cap, la ce ne-ar sluji inteligenţa", se întreabă ironic Caragiale), aceste personaje cu conştiinţa uimitor de liniştită sînt cele mai josnice din literatura universală. Critica Societăţii capătă astfel la Caragiale o ferocitate nemaipomenită. În cele din urmă ne dăm seama că nu principiile noilor instituţii sînt combătute de Caragiale ci reaua credinţă a reprezentanţilor lor, ipocrizia diriguitoare, dezgustătoarea prostie burgheză, toate nişte cauze care au făcut ca maşinăria democratică să se strice, ca şi cum ar fi fost sabotată, înainte de a fi putut să funcţioneze, iar noua societate să fie descompusă înainte de a fi compusă; totul se prăbuşeşte în haos. I. L. Caragiale nu ne spune că vechea societate era mai bună. El nu crede aşa ceva. El gîndeşte că aşa este „societatea". Totul trebuie mereu refăcut. Autorul, în ce-l priveşte, se spală pe mîini (şi-a interzis întotdeauna să facă altceva decît artă pentru artă) şi se retrage în străinătate, unde nu va reuşi niciodată să cunoască îndeajuns oamenii pentru ca ei să-i devină la fel de insuportabili ca şi cei pe care i-a cunoscut prea bine la el acasă. ” pg.153-156

(Eugen Ionesco, Note și contranote)